TAL koolitustoetus

Tartu Arstide Liidu koolitustoetuse statuut ja hindamiskriteeriumid

1.       Tartu Arstide Liidu (TAL) koolitustoetuse eesmärk on toetada oma liikmete erialaseid ja erialaga kaudselt seotud (juhtimis-, suhtlemis-, õpetamis- jt oskuste) teadmiste ja praktiliste oskuste parendamist ja täiendamist.

2.       Koolitustoetuse poolaastaks eraldatava summa suuruse otsustab ja kinnitab TAL eestseisus iga kalendriaasta alguses.

3.       Toetuse taotlemise aluseks on TAL liikme poolt etteantud vormis esitatud ja allkirjastatud avaldus e-posti aadressile: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Toetusele kandideeritakse konkursi korras.

4.       Avaldused registreeritakse saabumise järjekorras TAL sekretäri poolt. Avalduste laekumise tähtajaks on 15. veebruar ja 15. september.

5.       Avaldused vaadatakse üle ning toetuste maksmine ja konkreetse toetuse suurus otsustatakse TAL eestseisuse korralistel koosolekutel lihthäälteenamusega 2 korda aastas: veebruaris ja septembris.

6.       Taotluse rahuldamisel on punktide olulisus järgnev:

a.       toetust saab taotleda TAL liige;

b.       väljaspool Eesti Vabariiki toimuv täienduskoolitus või konverents, sh veebi-konverents või -koolitus;

          teadusüritusel ettekanne (suuline või poster);

c.       väljaspool Eesti Vabariiki või välislektorite/ -instruktoritega Eestis toimuv rahvusvaheline praktiline täiendõpe, töötuba, sümpoosioni vms. vormis koolitus;

d.       TAL asutajaliikmed;

e.       TAL liikmed, kellele ei ole viimase kahe aasta jooksul TAL täiendkoolitustoetust makstud;

f.        TAL pikema liikmestaažiga liikmed (minimaalne liikmestaaž üks aasta);

g.       taotluse varem esitanud TAL liikmed.

7.       Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teatab TAL avalduse esitajale e-maili teel. Igal aastal koolitustoetuse saajad avalikustatakse, va toetuse saaja kirjaliku keeldumissoovi esitamisel.

8.       TAL eestseisusel on õigus taotlusi rahuldada osaliselt ning sobivate kandidaatide puudumisel jätta toetused välja kuulutamata.

9.       Koolitustoetus tasutakse TAL-le esitatud arve (-te) alusel taotleja arvelduskontole või arvel esitatud saaja arvelduskontole.

10.   Toetatava koolitusega seotud kulutused peavad olema tehtud samal kalendriaastal, mil konkurss on välja kuulutatud.

Kuluaruanne koos kuludokumentidega peab olema esitatud elektroonselt ja digiallkirjastatult meiliaadressil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt konkursi väljakuulutamise aasta 31. detsembriks.
TAL eestseisusel on õigus jätta toetus tasumata, kui toetuse saaja ei esita kuluarvet (-arveid) ja/ või kontoväljavõtteid tasutud arvest (-test).

 

Avalduse vorm on alla laetav siin

Tartu Arstide Liit reg. nr. 80101643 Pepleri 32, 51010 Tartu postiaadress: N.Lunini 6, 51014 Tartu
tel: 7318 088; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.tartuarstid.ee

 

Seeniorid saame kokku:

Seeniorarstide kogunemispaik on
kohvik "Pihlakas",
mis asub Poe tänava
ja Vabaduse puiestee nurgal.
Koguneme endiselt iga kalendrikuu
esimesel kolmapäeval kell 13.00 !


Please publish modules in offcanvas position.