Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühingu nimi on Tartu Arstide Liit(edaspidi Liit)
2. Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik ning aadress Pepleri 32
3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik.
4. Liit on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärkideks on:

4.1 arstide ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri arendamiseks;
4.2 liikmete kutsehuvide esindamine ja kaitse.

5. Liidu tegevuse põhisuundadeks on:

5.1. arstiabi kvaliteedi edendamine;
5.2. arstide töö õige hindamise ning arstidele vastuvõetavate palga-, töö-ja pensionitingimuste eest seismine ja tegutsemine;
5.3. arstide õiguste ja huvide esindamine riigivõimu ja valitsemisorganites;
5.4. arstkonna aktiivsuse tõstmine kutsealases-, seltsi-ja kultuurielus;
5.5. koostöö arendamine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
5.6. arstikutse prestiizi hoidmine, arstieetika ja kollegiaalsuse printsiipide järgimine;
5.7. arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine;
5.8. arstide teadmiste täiendamine.

6. Eesmärkide saavutamiseks Liit:

6.1. korraldab loenguid, seminare, kursusi, jt põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;
6.2. teeb koostööd riigi-, teadus-ja kultuuriasutustega, mittetulundusühingutega ja teiste Eesti vabariigi ja välisriikide vastavate organisatsioondega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
6.3. jälgib arstide kutse-eetika nõuetest kinnipidamist;
6.4. loob vajadusel alalisi või ajutisi töörühmi konkreetsete uurimissuundade väljatöötamiseks ja läbiviimiseks;
6.5. kasutab konsultantide ja spetsialistide teenuseid.


II Liidu liikmed

7. Liidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele.
8. Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arstikutset omavad isikud.
9. Liikmeks võivad astuda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised iskikud, kui nende tegevuse eesmärgid ühtivad Liidu tegevuse eesmärkidega. Juriidiline isik võtab Liidu tegevusest osa esindaja kaudu.
10. Liidu tegevusest võivad põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras osa võtta:

10.1. Eesti kõigis tervishoiu ja meditsiinilise profiiliga asutustes töötavad kõrgharidusega mittemeditsiiniliste erialade spetsialistid (edaspidi nimetatud toetajaliikmed);
10.2. väljaspool Eesti Vabariiki töötavad arstid, kelle tegevus aitab kaasa Eesti meditsiini arengule, kuid ei vasta p-s 7 sätestatule (edaspidi nimetatud välisliikmed);
10.3. füüsilised isikud, kellel on erilisi teeneid Liidu ees (edaspidi nimetatud auliikmed).

11. Toetaja-, välis-ja auliikmeid ei loeta liikmeteks ning neil ei ole üldkoosolekul hääleõigust.
12. Liikmeks vastuvõtmise otsustab eestseisus liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse põhjal. Eestseisusel on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule.
13. Õiguse osaleda Liidu tegevuses toetajaliikmena otsustab eestseisus kirjaliku avalduse alusel. Eestseisusel on õigus nõuda nimetatud isikult dokumente, mis tõendavad tema vastavust põhikirjas sätestatule.
14. Isik, kes soovib osaleda Liidu tegevuses välisliikmena, esitab eestseisusele kirjaliku avalduse. Eestseisusel on õigus nõuda nimetatud isikult dokumente, mis tõendavad tema vastavust põhikirjas sätestatule.
15. Liikmetel, toetaja-, välis-ja auliikmetel on õigus:

15.1. võtta osa Liidu poolt korraldatud üritustest ning muul viisil osaleda Liidu tegevuses;
15.2. kasutada kindlaksmääratud korras Liidu teenuseid ja vara;
15.3. taotleda Liidu kaitset ja volitada Liitu kaitsma oma kutsehuve ja õigusi;
15.4. kasutada kindlaksmääratud korras Liidu sümboolikat;
15.5. astuda kirjaliku avalduse alusel Liidust välja või loobuda õigustest osaleda Liidu tegevuses.

16. Lisaks p-des 16.1.-16.5 sätestatule on liikmetel õigus osaleda üldkoosolekul ja seal hääletada ning olla valitud Liidu juhtorganeisse.
17. Liikmed on kohustatud:

17.1. järgima põhikirja sätteid;
17.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu;
17.3. järgima Liidu organite otsuseid;
17.4. järgima oma tegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat;

18. Toetaja-, välis-ja auliikmed on kohustatud:

18.1. järgima põhikirja sätteid;
18.2. järgima Liidu organite otsuseid.

19. Liikme võib Liidust välja arvata juhul, kui:

19.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;
19.2. isik ei ole tasunud nelja (4) kuu jooksul liikmemaksu;
19.3. isik rikub põhikirjas sätestatut;
19.4. isik kahjustab olulisel määral Liitu.

20. Toetaja-, au-ja välisliikme õigustest võib vastava isiku ilma jätta juhul kui:

20.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;
20.2. isik rikub põhikirjas sätestatut;
20.3. isik kahjustab olulisel määral Liitu.

21. Liikmelisuse lõppemine.
Juhul, kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, lõpeb liikmemaksu tasumine alates väljaastumise kuupäevast.

III Liidu struktuur ja juhtimine

22. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas vastavalt eestseisuse poolt kindlaksmääratud ajal.
23. Üldkoosoleku pädevuses on:

23.1. põhikirja muutmine;
23.2. eestseisuse valimine, tema volituste tähtaja määramine ja tagasikutsumine;
23.3. revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine ning nende liikmete tagasikutsumine;
23.4. eestseisuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
23.5. füüsilistest isikutest liikmete liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
23.6. Liidu teenuste ja vara kasutamise korra kehtestamine;
23.7. Liidu sümboolika kasutamise korra kehtestamine;
23.8. isikule auliikme õiguste andmise otsustamine;
23.9. auliikme õiguste äravõtmine ja liikme Liidust väljaarvamine;
23.10. Liidu eesmärgi muutmine;
23.11. Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine;
23.12. järelvalve teostamine Liidu organite tegevuse üle.
23.13. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

24. Eestseisus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 Liidu liikmetest. Kui eestseisus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras eestseisusega.
25. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele ette vähemalt seitse (7) päeva.
26. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt üks neljandik liikmetest või nende esindajatest.
27. Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui üks neljandik liikmetest, kutsub eestseisus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse (7) päeva.
28. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
29. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige. Igal liikmel on üks (1) hääl.
30. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.a p-des 33. ja 34. sätestatud juhtudel.
31. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
32. Põhikirja muutmise otsus ja Liidu tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
33. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
34. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.
35. Liitu juhib ja esindab kolmeks (3) aastaks valitud eestseisus. Eestseisuses on minimaalselt 9 liiget ja maksimaalselt 15 liiget

36. Eestseisus:

36.1. valib eestseisuse liikmete hulgast eestseisuse esimehe;
36.2. korraldab Liidu raamatupidamist;
36.3. esitab üldkoosolekule aruande Liidu tegevusest;
36.4. esindab Liitu kõigis õigustoimingutes;
36.5. valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku;
36.6. peab liikmete arvestust;
36.7. arvab liikme põhikirjas sätestatud tingimustel ja korras Liidust välja;
36.8. kehtestab juriidilisest isikutest liikmetele liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
36.9. valib ja kutsub tagasi usaldusisikud ja määrab nende volituste tähtaja;
36.10. võtab tööle palgalisi töötajaid;
36.11. täidab muid seaduse ja põhikirjaga eestseisuse pädevusse antud ülesandeid.

37. Eestseisuse tegevust korraldab eestseisuse esimees.
38. Eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui eestseisuse koosolekul osaleb üle poole eestseisuse liikmetest. Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud eestseisuse liikmete poolthäälteenamus.
39. Eestseisuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes.
40. Eestseisuse tegevuse üle teostab järelvalvet revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla eestseisuse liige ega raamatupidaja.
41. Revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega. Revisjonikomisjon on kohustatud aastas läbi viima vähemalt ühe revisjoni. Revisjoniaruanne esitatakse üldkoosolekule.


IV Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine.

42. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
43. Liidu lõpetamisel jaotatakse Liidu vara põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Liidu vara ei jaotata liikmete vahel.

Seeniorid saame kokku:

Seeniorarstide kogunemispaik on
kohvik "Pihlakas",
mis asub Poe tänava
ja Vabaduse puiestee nurgal.
Koguneme endiselt iga kalendrikuu
esimesel kolmapäeval kell 13.00 !


Please publish modules in offcanvas position.